REGULAMIN STRZELNICY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Strzelnica sportowa, usytuowana jest w miejscowości Dźwierzuty i służy do odbywania strzelań z broni palnej bojowej, sportowej, kolekcjonerskiej, myśliwskiej, czarnoprochowej oraz broni pneumatycznej.

§ 2

Korzystanie ze strzelnicy odbywa się w sposób zorganizowany pod nadzorem prowadzącego strzelanie, a także w formie indywidualnego treningu strzeleckiego przeprowadzanego przez osoby posiadające pozwolenie na posiadanie broni palnej. Użytkownikiem strzelnicy jest S.K.S „BIELIK” Dźwierzuty. Uczestnicy uprawnieni do korzystania ze strzelnicy: S.K.S „BIELIK” Dźwierzuty, Liga Obrony Kraju, stowarzyszenia i organizacje strzeleckie, Polski Związek Łowiecki, F.S.U „Almax” oraz inne podmioty.

§ 3

Podmioty organizujące strzelanie oraz osoby odbywające indywidualny trening strzelecki mogą korzystać ze strzelnicy tylko po wyrażeniu zgody przez uprawnionego przedstawiciela użytkownika obiektu.

§ 4

Odbywanie strzelania jest możliwe tylko wtedy, gdy prowadzący strzelanie lub odbywający indywidualny trening strzelecki dysponują telefonem komórkowym.

Rozdział 2

Warunki korzystania ze strzelnicy

§ 5

Prowadzący strzelanie:

1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,

3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,

c. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

§ 6

W przypadku indywidualnego treningu strzeleckiego obowiązki prowadzącego strzelanie spoczywają na osobie odbywającej ten trening.

§ 7

Na strzelnicy zabrania się:

1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3. kierowania broni w stronę innych osób,

4. strzelania z broni lub amunicji techniczne niesprawnej lub których użycie jest zabronione,

5. spożywania alkoholu używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

§ 8

Korzystający ze strzelnicy (strzelający) jest zobowiązany do:

1. bezwzględnego wykonywania poleceń prowadzącego strzelanie,

2. kierowania wylotu broni jedynie w stronę kulochwytu lub tarcz treningowych,

3. strzelania jedynie w kierunku kulochwytu lub tarcz strzeleckich,

4. rozpoczęcia strzelania wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie,

5. natychmiastowego przerwania strzelania i zdjęcia palca z języka spustowego po usłyszeniu komendy „STOP”, „STÓJ” lub „PRZERWIJ OGIEŃ”,

6. okazania po zakończeniu strzelania broni do przeglądu prowadzącemu strzelanie, oddania strzału kontrolnego w kierunku kulochwytu i zabezpieczenia broni (jeżeli konstrukcja to umożliwia).

§ 9

Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1. regulamin strzelnicy,

2. plan strzelnicy z oznaczeniem:

a. stanowisk strzeleckich,

b. punktu sanitarnego,

c. dróg ewakuacji,

d. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

3. wykaz sygnałów alarmowych,

4. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

§ 10

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 3

Sposób obchodzenia się z bronią

§ 11

Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

§ 12

Wyjmowanie broni odbywać się powinno na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie.

§ 13

Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy lub przy treningu bez strzałowym w miejsce wskazane przez prowadzącego strzelanie.

§ 14

Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

§ 15

Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

§ 16

Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową lub bronią schowaną do pokrowca, kasety, futerału lub kabury.

§ 17

Strzelanie na terenie strzelnicy prowadzi się ze stanowisk strzeleckich z różnych postaw strzeleckich do tarcz lub innych przedmiotów będących celem.

§ 18

Przed opuszczeniem obiektu strzelnicy broń powinna być schowana do futerału, kasety, pokrowca lub kabury.

Rozdział 4

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

§ 19

Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

§ 20

Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

§ 21

Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

§ 22

Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

§ 23

Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi pod ścisłym nadzorem opiekuna.

§ 24

Osoba naruszająca regulamin może być usunięta ze strzelnicy przez jej zarządcę lub prowadzącego strzelanie.

§ 25

Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.