Prowadzący strzelanie

Artykuł opisuje zagadnienie uprawnień tak zwanego „Prowadzącego Strzelanie”. Zajmiemy się aspektami prawnymi jak i praktycznymi owego uprawnienia które nabywamy odbywając specjalny kurs. Otóż istnieje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Pierwszą kwestią jest znajomość definicji prawnej osoby pełniącej funkcję „Prowadzącego Strzelanie” i tak w §2 punkcie 2 zawarta jest owa definicja:

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się co następuje:

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2) prowadzący strzelanie – osobę która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.

Gdy już znamy definicję prawną „Prowadzącego Strzelanie” poznajmy też podstawę prawną która definiuje wymaganie takich uprawnień. Istnieje taki zapis w ustawie jak Wzorcowy Regulamin Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnic gdzie w rozdziale 1 zawarte są warunki korzystania ze strzelnicy. Znajdziemy w nim zakres obowiązków „Prowadzącego Strzelanie” z którego jasno wynika konieczność bycia na strzelnicy takiej osoby podczas odbywania treningu strzeleckiego.

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Prowadzący strzelanie:

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
c) określenie właściciela broni,
d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
e) numer pozwolenia na broń,
f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej pozwolenie na broń),
g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

W przypadku strzelców sportowych takie uprawnienia będą uzyskiwane z ramienia PZSSu. Polski Zwiazek Strzelectwa Sportowego posiada regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie. W regulaminie jest określone kto może przystąpić do odbycia takiego kursu z ramienia PZSSu. I tak §2 punkt 1 owego regulaminu mówi:

1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat,
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski,
c) posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub licencję trenera,
d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.

Punkt 2 mówi o tym, że organizatorem kursu mogą być kluby strzeleckie dlatego wiele klubów strzeleckich organizuje we własnym zakresie takie kursy i nie ma problemu żeby członkowie innych klubów wzięli też udział w takim kursie.

2. Organizatorem bezpośrednim szkolenia może być:

a) firma (szkoła lub ośrodek) prowadząca działalność szkoleniową w sporcie strzeleckim,
b) wojewódzki związek strzelectwa sportowego lub klub sportowy posiadający licencję klubową PZSS.

Posiadając uprawnienia „Prowadzącego Strzelanie” możemy odbywać treningi całkowicie we własnym zakresie (mam na myśli osoby posiadające własną broń) lub brać pod opiekę inne osoby nie mające pozwolenia na broń. Dotyczy to także osób posiadających pozwolenie na broń a nie posiadające uprawnień „Prowadzącego Strzelanie” – takie osoby nie powinny formalnie rzecz ujmując odbywać treningów samodzielnie.

Jak to się ma do osób posiadających broń na którą nie trzeba mieć pozwolenia czyli czarnoprochową lub pneumatyczną? Strzelać samodzielnie im nie wolno bez obecności „Prowadzącego strzelanie”. Żeby zrobić takie uprawnienia osoby muszą być członkami klubu strzeleckiego zrzeszonego w PZSS i muszą mieć zdany egzamin na „Patent Strzelecki” oraz wydaną „Licencję zawodniczą. Wówczas mogą odbyć kurs „Prowadzącego Strzelanie” i odbywać treningi we własnym zakresie. Teoretycznie na każdej osi powinien być przynajmniej jeden „Prowadzący Strzelanie”.

Kurs kosztuje około 250zł. Po ukończeniu kursu otrzymujemy legitymację w formie plastikowej karty. Uprawnienia „Prowadzącego Strzelanie” uzyskujemy po ukończeniu kursu, nie trzeba czekać na legitymację aby móc korzystać z tego przywileju.