Patent strzelecki

Patent Strzelecki jest swego rodzaju dokumentem potwierdzającym znajomość przepisów i umiejętność posługiwania się bronią palną. Można powiedzieć że jest to prawo jazdy na broń.

Osoba posiadająca Patent Strzelecki może na strzelnicy posługiwać się bronią obiektową samodzielnie. Nie wszystkie strzelnice honorują to prawo i mimo wszystko osoba posiadająca

patent-stzrelecki
Patent Strzelecki a nie posiadająca Pozwolenia na Broń i tak odbywa treningi w obecności instruktora.

O Patent Strzelecki moga ubiegać się osoby które mają przynajmniej 3 miesięczny staż w klubie strzeleckim należącym do PZSS. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Możemy robić Patent w trzech kategoriach: Pistolet, Karabin, Strzelba gladkolufowa.

W części teoretycznej rozwiązujemy test wyboru składający się z 10 pytań (po 2 pytania z każdego działu). Po zdaniu części teoretycznej udajemy się na egzamin praktyczny i tutaj mamy trzy kategorie do zaliczenia: pistolet 25 metrów (5 strzałów), karabin 50 metrów (5 strzałów) oraz strzelba gładkolufowa (5 strzałów). Koszt egzaminu to 400zł, jeżeli ktoś chce plastikową kartę musi dopłacić dodatkowo 60zł. Na miejscu zazwyczaj jest lekarz medycyny sportowej który za 50zł wystawia zaświadczenie potrzebne do Patentu.

Patent jest potrzebny też po to żeby klub mógł wystąpić do PZSS o licencję zawodniczą dla strzelca.

Przykładowe pytania egzaminacyjne na PATENT STRZELECKI
Pytania podzielone są na 5 zasadniczych działów:
* Ustawa o broni i amunicji oraz przepisy pokrewne
* Zasady bezpieczeństwa
* Budowa, zasada działania i dane techniczne broni
* Regulaminy Strzeleckie
* Przepisy kodeksu karnego dotyczące broni

* Ustawa o broni i amunicji oraz przepisy pokrewne
1. Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję: tak;
2. Istotnymi częściami broni palnej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, komora zamkowa, zamek oraz bęben nabojowy;
3. Bronią szczególnie niebezpieczną jest: samoczynna broń palna, zdolna do rażenia celów na odległość;
4. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni ważne jest: bezterminowo;
5. Czy dopuszcza się zbywanie broni i amunicji pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń: tylko pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni;
6. Broń zakupioną na podstawie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni należy zarejestrować w ciągu: 5 dni od daty zakupu;
7. Osoby fizyczne posiadające broń palną i amunicję do niej, są obowiązane przechować ją: w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane;
8. W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, organ Policji: może cofnąć pozwolenie na broń;
9. Bronią szczególnie niebezpieczną jest: broń palna, wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku;
10. Która z niżej wymienionych odpowiedzi stanowi definicję broni palnej: każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego;
11. Amunicją są wyłącznie: naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej;
12. Broń palną można posiadać wyłącznie: na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej;
13. Czy dozwolone jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie: nie;
14. Posiadacz broni, w przypadku jej utraty, zobowiązany jest: niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Policję, nie później jednak niż w ciągu: 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni;
15. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji, właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w terminie: 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania;
16. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie takie wydano: naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni;
17. Bronią szczególnie niebezpieczną jest: broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu;
18. Istotnymi częściami amunicji są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotającyw postaci prochu strzelniczego;
19. Amunicją szczególnie niebezpieczną jest: amunicja z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;
20. Czy wolno posiadać amunicję wykonaną niefabrycznie, w tym także taką, do której wytworzenia wykorzystano fabrycznie nowe elementy amunicji: tak, pod warunkiem, że amunicja ta została wytworzona na własny użytek przez osobę posiadającą pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską;
21. Bronią pneumatyczną jest wyłącznie: niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17J;
22. Czy organy Policji mogą ograniczyć lub wykluczyć możliwość noszenia broni: tak;
23. Nabywca broni ma obowiązek ją zarejestrować w ciągu: 5 dni od dnia zakupu;
24. Pozwolenie na broń – z wyłączeniem broni sportowej i myśliwskiej – wydaje się osobie, która ukończyła: 21 rok życia;
25. Czy osoba występująca z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, obowiązana jest dołączyć do niego orzeczenie lekarskie i psychologiczne: tak;
26. Osoba posiadająca pozwolenie na broń do celów sportowych jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne: nie ma takiego obowiązku;
27. Czy organy Policji mają prawo zobowiązać posiadacza pozwolenia na broń, poddaniu się badaniom lekarskim i psychologicznym: tylko w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba taka wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, ograniczoną sprawność psychofizyczną oraz zaburzenia psychiczne, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;
28. Amunicję można nabywać na podstawie: legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji;
29. Przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek jest: dozwolone, wyłącznie za pośrednictwem operatorów świadczących tego rodzaju usługi;
30. Przywóz broni i amunicji z państw nie będących członkami Unii Europejskiej przez obywateli polskich wymaga: posiadania zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
31. Wywóz broni i amunicji do niej za granicę przez obywateli polskich wymaga: wydania Europejskiej karty broni palnej lub zgody właściwego organu Policji;
32. Zaświadczenia uprawniające do nabycia broni traci swoją ważność: nie traci ważności;
33. Czy osoba zgłaszająca przywóz broni i amunicji z zagranicy, a nie posiada pozwolenia na broń, jest obowiązana do niezwłocznego złożenia przywiezionej broni i amunicji do depozytu właściwego organu celnego: tak;
34. Czy osoba deponująca broń w jednostce Policji ma prawo do dostępu do niej w celu okazania jej osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz oceny stanu broni: tak, ale dopiero po uzgodnieniu z jednostką deponującą;
35. Broń do celów sportowych przenosi się: bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych;
36. Osoby posiadające broń palną, są zobowiązane do: przechowywania broni w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane;
37. Broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do takiej broni można użyczać osobom: które posiadają pozwolenie na taką broń;
38. Czy wolno użyczać broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do takiej broni osobom, które posiadają pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich: nie;
39. Czy na podstawie legitymacji posiadacza broni sportowej można zakupić amunicję do broni odpowiadającej celom kolekcjonerskim: nie;
40. Organ Policji obligatoryjnie cofa pozwolenie jeżeli osoba, której pozwolenie wydano: nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń;
41. Właściwy organ Policji w stosunku do osoby posiadającej pozwolenie na broń, która nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego: cofa pozwolenie na broń;
42. Czy właściwy organ Policji w stosunku do osoby posiadającej – pozwolenie na broń, a uchylającej się od obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego: może cofnąć pozwolenie na broń;
43. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie: obowiązku rejestracji broni;
44. Osobie, która nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nos broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych: cofa się obligatoryjnie pozwolenie na broń;
45. W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, zasady użyczania broni osobie nieuprawnionej: organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń;
46. W przypadku naruszenia zasady używania broni – która jest zdolna do rażenia celów na odległość – przez osobę posiadającą pozwolenie na nią w celach szkoleniowych i sportowych wyłącznie na strzelnicy: organ Policji może cofnąć pozwolenie;
47. Bronią palną jest wyłącznie: broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa;
48. Broń pneumatyczną można posiadać wyłącznie: na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej;
49. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: posiadania broni pneumatycznej;
50. Bronią szczególnie niebezpieczną jest: broń palna wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń imitująca inne przedmioty;
51. Amunicją szczególnie niebezpieczną jest: amunicja z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pociski do takiej amunicji;
52. Amunicją szczególnie niebezpieczną jest: amunicja z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu;
53. Amunicją szczególnie niebezpieczną jest: amunicja wytworzona niefabrycznie, w tym także taka, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską;
54. Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania broni palnej: bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm;
55. Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania broni palnej: centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm;
56. Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania broni palnej: gładkolufowej;
57. W rozumieniu ustawy o broni i amunicji noszenie broni oznacza: każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń;
58. Broń palną można posiadać wyłącznie: na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej;
59. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano: należy do osób z zaburzeniami psychicznymi;
60. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano: wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
61. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano: jest uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
62. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano: nie posiada miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
63. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano: jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
64. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano: jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu;
65. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano: jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia;
66. Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych: tylko na strzelnicach;
67. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano: nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego;
68. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, w przypadku : naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń obowiązku rejestracji broni;
69. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń: jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania;
70. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń: w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń obowiązku rejestracji broni;
71. Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest: niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji;
72. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie na broń do celów sportowych lub łowieckich może być wydane osobie mającej ukończone: 18 lat;
73. Za ważną przyczynę wydania pozwolenia na broń do celów sportowych uważa się w szczególności: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych potwierdzonych „patentem strzeleckim” oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego;

* Zasady bezpieczeństwa
74. Czy na strzelnicy wolno osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy, wchodzić na stanowiska strzeleckie: nie;
75. Broń palna na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim musi być: rozładowana, zabezpieczona i schowana w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonej do  przenoszenia broni;
76. W środkach transportu publicznego, służących do przewozów pasażerów, broń przewozi się: w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych;
77. Broń w środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, przewozi się: rozładowaną, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych;
78. Broń i amunicję w pasażerskich statkach powietrznych przewozi się: w lukach bagażowych lub w miejscu wskazanym przez przewoźnika, jako bagaż rejestrowany, do którego pasażerowie nie mają dostępu;
79. Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego: powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;
80. Broń do celów sportowych może być transportowana: bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych;
81. Czy na strzelnicy wolno używać broni innych osób korzystających ze strzelnicy: tak, ale tylko za zgodą użytkownika broni;
82. Czy na terenie strzelnicy wolno spożywać alkohol lub używać środki odurzające oraz czy wolno przebywać na strzelnicy osobom będącym pod ich wpływem: bezwzględnie nie;
83. Wyjmowanie broni na strzelnicy odbywa się wyłącznie na: stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki;
84. Komendę „STOP” może wydać: każda osoba, która uzna, iż istnieje zagrożenie na strzelnicy;
85. Na strzelnicy zwierzęta: obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna;
86. Jakie czynności należy wykonać po komendzie „ROZŁADUJ!”? rozładować broń, zabezpieczyć ją i umieścić na stanowisku strzeleckim;
87. Odkładanie załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu jest: bezwzględnie zabronione;
88. Kiedy i w jaki sposób w czasie trwania konkurencji można odłożyć broń: tylko po wyjęciu magazynka i po wyjęciu naboju z komory nabojowej, z lufą skierowaną w stronę kulochwytu;
89. Jakie czynności należy wykonać po komendzie „STOP!”: bezzwłocznie przerwać strzelanie;
90. Jakie czynności należy wykonać po komendzie „ŁADUJ!”: należy załadować magazynek nabojami, następnie włożyć go do broni, wprowadzić pierwszy nabój do komory nabojowej i czekać na następne komendy prowadzącego strzelanie;
91. Składanie się, celowanie i strzelanie „na sucho” dozwolone jest: na stanowisku treningowym lub strzeleckim lub w innym miejscu do tego wyznaczonym za zgodą prowadzącego strzelanie;
92. Czy prowadzący strzelanie może usunąć ze strzelnicy osobę nie stosującą się do jego poleceń: tak;
93. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego broń musi być: rozładowana, zabezpieczona;

* Budowa, zasada działania i dane techniczne broni
94. Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń pneumatyczna przeznaczona do strzelania pociskami dowolnego rodzaju i kształtu o kalibrze 4,5 mm (.177″) wykonanymi ze stopu ołowiu w tym: pistolety na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 1500 g, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 500 g, mieszczące się w pudełku w wewnętrznych wymiarach 420 mm x 200 mm x 50 mm;
95. Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń pneumatyczna przeznaczona do strzelania pociskami dowolnego rodzaju i kształtu o kalibrze 4,5 mm (.177″) wykonanymi ze stopu ołowiu,w tym: karabiny na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 5500 g, dowolnym oporze języka spustowego, w których odległość od wylotu lufy do końca celownika nie przekracza 850 mm;
96. Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym: pistolet dowolny to jest pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (.22″), o dowolnych wymiarach i ciężarze oraz o dowolnym oporze języka spustowego;
97. Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym: pistolet sportowy i pistolet standardowy, to jest pistolet i rewolwer o kalibrze 5,6 mm (.22″) przeznaczony do strzelania amunicją „long rifle”, o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nie przekraczającym 1400 g, długości lufy nie przekraczającej 153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1000 g, mieszczące się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm;
98. Amunicją używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in.: amunicja bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (.22”) „long rifle”, której pociski są wykonane z ołowiu lub podobnego miękkiego materiału;
99. Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym: karabin dowolny, to jest karabin jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (.22″) przeznaczony do strzelania amunicją „long rifle”, o ciężarze nie przekraczającym 8000 g oraz dowolnym oporze języka spustowego;
100. Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym: pistolet dowolny, to jest pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (.22″) o dowolnych wymiarach i ciężarze oraz dowolnym oporze języka spustowego;
101. Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń palna centralnego zapłonu, w tym: pistolet centralnego zapłonu, to jest pistolet i rewolwer o kalibrze od 7,62 mm (.30”) do 9,65 mm (.38″), o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nie przekraczającym 1400 g, o oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1000 g, długości lufy nie przekraczającej 153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, mieszczący się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm;
102. Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in. broń palna centralnego zapłonu, w tym: karabin dowolny centralnego zapłonu, to jest karabin o kalibrze nie przekraczającym 8 mm (.315″), dowolnym oporze języka spustowego, ciężarze całkowitym nie przekraczającym 8000 g;
103. Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in.: gładkolufowa broń śrutowa, to jest strzelba o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12, z komorą nabojową o długości do 76 mm;
104. Do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) zabronione jest używanie m.in.: nabojów smugowych, przeciwpancernych i zapalających;
105. Do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) zabronione jest używanie m.in.: amunicji o dużej mocy i typu magnum;
106. Amunicją używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) może być m.in.: amunicja kal. 7,62 mm (.30”) – 9,65 mm (.38”) z pociskami wykonanymi z ołowiu lub podobnego miękkiego materiału;

* Regulaminy Strzeleckie
107. Strzelectwo sportowe składa się z następujących dyscyplin: strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, strzelanie ze strzelby gładko lufowej;
108. Za nie przestrzeganie regulaminów i przepisów w czasie trwania zawodów strzeleckich stosowane są następujące kary: ostrzeżenie, odjęcie punktów, dyskwalifikacja;
109. Odległości strzelań, które obowiązują w konkurencjach zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF) to: 10 m, 25 m, 50 m, 300 m;
110. Iloma nabojami ładowany jest pistolet dowolny w czasie zawodów strzeleckich: 1 nabojem;
111. Na zawodach strzeleckich z broni krótkiej na 25 m, magazynek ładujemy nabojami: po komendzie „ŁADUJ”;
112. Czy w konkurencji Pistolet sportowy 25 m można strzelać z rewolweru?: można, pod warunkiem zachowania regulaminowych ograniczeń dotyczących danej broni;
113. Jakie są ograniczenia w ubiorze zawodników strzelających konkurencje pistoletowe według regulaminów zatwierdzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego (ISSF)?: elementy ubioru nie mogą podpierać lub unieruchamiać ciała, ramion, nadgarstka, nóg lub kostek. Buty nie mogą zakrywać kostki;
114. W strzelectwie sportowym konkurencja TRAP to strzelanie do rzutków: wyrzucanych ze schronu znajdującego się w odległości 15 m od linii stanowisk strzeleckich;
115. W strzelectwie sportowym konkurencja SKEET to strzelanie do rzutków: wyrzucanych z dwóch budek (wysokiej i niskiej);
116. Które z niżej wymienionych konkurencji zaliczane są do dyscypliny strzelań ze strzelby gładkolufowej: skeet, trap, double trap, automatic trap;

* Przepisy kodeksu karnego dotyczące broni
117. Kto nosi broń po spożyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego podlega: karze aresztu lub grzywny;
118. Kto porzuca broń palną lub amunicję do niej, która pozostaje w jego dyspozycji podlega: grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat;
119. W stosunku do osoby, która nie dopełniła obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni do depozytu można zastosować: karę aresztu lub grzywny;
120. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega: karze aresztu lub grzywny;
121. Kto nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni podlega: karze aresztu lub grzywny;
122. Kto posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytuw terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu podlega: karze aresztu lub grzywny;
123. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega wyłącznie: grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
124. Stan wyższej konieczności jest to wyłącznie działanie w celu: uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, bądź ratowania dobra chronionego prawem, poświęcając dobro o wartości niższej od dobra ratowanego, jeżeli niebezpieczeństwa nie można uniknąć inaczej;
125. Obrona konieczna to działanie wyłącznie w celu: odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiegokolwiek dobro chronione prawem;
126. Czy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w razie przekroczenia granicy obrony koniecznej: tak, gdy jej przekroczenie było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami zamachu;
127. Czy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary bądź zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w razie przekroczenia granicy obrony koniecznej: tak, gdy sprawca działał w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem i zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu;
128. Kto nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych podlega karze: aresztu lub grzywny;
129. Kto używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami podlega karze: aresztu lub grzywny;
130. Kto przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni i amunicji podlega karze: aresztu lub grzywny;